Volg ons op social media:
Naar webshop >

Visie en doel omtrent preventie grensoverschrijdend gedrag

R.K.S.V. Juliana Mil is voortdurend op zoek naar vrijwilligers zoals (assistent-) trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, maar ook voor beschikbaar gekomen bestuursfuncties. De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat Seksuele Intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen. Onze vereniging wil daarom de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen/sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen hoort daarbij. Daarom willen we goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

We zijn een gastvrije en maatschappelijk betrokken voetbalvereniging, met een dorpskarakter. Voor de leden staat plezier voorop. Verantwoordelijke en betrokken leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en arbitrage komen samen op een representatieve en veilige accommodatie waar zowel prestatief als recreatief kan worden gesport in een familiaire sfeer, waarbij sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan.

Het is voetbalvereniging waar iedereen zich thuis voelt en plezier heeft binnen de voetbalsport. Plezier komt tot uiting door ambitieus te zijn bij de selectieteams, en voor niet-selectieteams is er voetbal op een passend niveau. Juliana Mill is een goed georganiseerde club en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Ook is het een club waar alle leden zich veilig en op hun plek voelen, zoals in een dorp verwacht mag worden. Een open cultuur waarbij één ieder elkaar durft en mag aanspreken over alle zaken, waaronder ook grensoverschrijdend gedrag.

Voorwaarden hiervoor zijn:

 • de juiste mensen binnen de club op de juiste plek,
 • het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie,
 • een positieve uitstraling naar de maatschappij en zusterverenigingen,
 • open blijven staan voor veranderingen in deze snel veranderende wereld.

Het doel voor 2019 – 2020 omtrent grensoverschrijdend gedrag is om bewustwording binnen de club te creëren omtrent de veranderende wet- en regelgeving. Zowel actieve leden als bestuursleden, leiding en trainers dienen te weten hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag en de aanwezigheid van het Centrum Veilige Sport Nederland.

Gedragsregels omtrent preventie grensoverschrijdend gedrag

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie worden niet getolereerd.

Onderstaande gedragsregels zijn gericht op trainers/coaches/begeleiders/kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken ook deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen). De sporter moet als mens worden gerespecteerd. Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd, lichamelijke kenmerken of burgerlijke staat. Dat betekent dat de sporter zich zowel tijdens het sporten maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de kleedruimtes, veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich -letterlijk -vrij kan bewegen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wiede belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Dit betekent dat de begeleider ook alert moet zijn op gedragingen die niet direct seksueel intimiderend zijn, maar wel als grensoverschrijdend worden ervaren.

Hoe te handelen bij overschrijding van de regels?

Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert, dien je maatregelen te nemen. Wat kun je doen?

 • De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken.
 • De vertrouwenspersoon en/of het bestuur inlichten (in overleg met het slachtoffer).
 • Een van de vertrouwenspersonen van de KNVB inlichten (in overleg met het slachtoffer).
 • Het slachtoffer wijzen op het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van de NOC*NSF vertrouwenspersonen via Centrum Veilige Sport (tel. 0900-2025590 of https://centrumveiligesport.nl/contact)
 • Vertrouwelijk benaderen van hulpverleners l, zoals het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg.
 • Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd.

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport

Aannamebeleid

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, coachen en begeleiden van kinderen/sporters zal het volgende beleid worden gehanteerd:

 • Het houden van een kennismakingsgesprek met de Technische Commissie (TC);
 • Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
 • Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de 4 jaar herhaald
 • De vrijwilliger zal lid worden en daarmee onderworpen worden aan de tuchtrecht van de KNVB;
 • Het bekend maken en laten ondertekenen ten aanzien van de naleving van de Gedragsregels die gelden binnen Juliana Mill.

Voor de volgende functies wordt een VOG aangevraagd:

 • jeugdtrainers, -coaches, -leiders;
 • fysiotherapeut;
 • bestuurslid;
 • VOG Coördinator;
 • vertrouwenscontactpersoon;
 • begeleiders activiteitencommissie en alle andere vrijwilligers die met minderjarigen werken.